Quy định sử dụng

Điều 1. Phạm vi
 
Những điều khoản này áp dụng với việc sử dụng các chức năng được cung cấp trên website dienchantube.com – là website được thiết lập và quản lý bởi: Trung tâm Việt Y Đạo Quốc Tế (Dienchantube) cho Bạn (Người sử dụng). Nếu truy cập Dienchantube để sử dụng chức năng có nghĩa là Bạn đồng ý với những điều khoản này.
 
Điều 2. Quy trình sử dụng chức năng
  • Bạn lựa chọn video theo chức năng phân loại có trên website hoặc tìm kiếm theo nhu cầu;
  • Thực hiện theo hướng dẫn tương ứng với từng chức năng cụ thể. 
Điều 3. Chi phí
 
Nhằm mục đích tuyên truyền phổ biến kiến thức về Diện Chẩn Điều Khiển Liệu Pháp Bùi Quốc Châu, Dienchantube hiện không thu bất kỳ khoản phí đăng ký thành viên hay phí sử dụng dịch vụ nào.
 
Điều 4. Trách nhiệm
 
Bạn có trách nhiệm thực hiện đúng hướng dẫn sử dụng theo từng chức năng cụ thể trên website Dienchantube. Nếu có bất kỳ vấn đề gì phát sinh, xin vui lòng liên hệ ngay Bộ phận hỗ trợ của Dienchantube.
 
Dienchantube không phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại phát sinh do Bạn cố tình vi phạm điều khoản và/hoặc thông tin của Bạn cung cấp là không chính xác tại thời điểm đăng ký/liên kết tài khoản.
 
Điều 5. Giới hạn quyền của Bạn
 
Không được phép sử dụng thông tin, dữ liệu từ Dienchantube để phát triển thành (toàn bộ hoặc một phần) hệ thống lưu trữ và tra cứu khác nhằm mục đích thương mại, bao gồm nhưng không giới hạn: tổng hợp/lưu trữ các bản sao để bán, cho thuê hoặc hình thức thương mại khác.
 
Dienchantube có quyền áp dụng các biện pháp nhằm bảo vệ cộng đồng người sử dụng, bao gồm nhưng không giới hạn: việc chỉnh sửa lại thông tin, chỉnh sửa video, gỡ bỏ đường link video, cảnh cáo hoặc khóa quyền truy cập nếu Bạn vi phạm các quy định pháp luật về Sở hữu trí tuệ và các quy định pháp luật khác có liên quan và quy định tại thỏa thuận chung này.
 
Điều 6. Khiếu nại
 
Nếu Bạn chưa hài lòng hoặc thắc mắc khiếu nại về vấn đề sử dụng các chức năng, vui lòng liên hệ Bộ phận hỗ trợ của Dienchantube qua email: dienchantube@gmail.com
 
Điều 7. Điều khoản chung
 
Các điều khoản này được thực hiện trên tinh thần tự nguyện và chỉ là các điều khoản giữa Dienchantube và Bạn, trong khi các điều khoản trước đó, dù là thỏa thuận miệng hay bằng văn bản, đều không bắt buộc, trừ trường hợp được nhắc đến trong tài liệu này. Dienchantube có quyền thay đổi các điều khoản hiện tại theo thời gian và có thông báo về những thay đổi quan trọng trên website hiện tại. Việc Bạn tiếp tục thực hiện/yêu cầu sử dụng chức năng trên website này sau khi thông báo đồng nghĩa với sự chấp thuận của Bạn đối với các thay đổi đó. Bạn không có quyền chuyển nhượng hoặc chuyển giao quyền và trách nhiệm chiếu theo các điều khoản này cho bên thứ ba, mà không có văn bản đồng ý của Dienchantube.
---- The end ----